AP.5.26


ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ


Εἴτε σε κυανέῃσιν ἀποστίλβουσαν ἐθείραις, 

  εἴτε πάλιν ξανθαῖς εἶδον, ἄνασσα, κόμαις,

ἴση ἀπ’ ἀμφοτέρων λάμπει χάρις. ἦ ῥά γε ταύταις

  θριξὶ συνοικήσει καὶ πολιῇσιν Ἔρως.


εἴτε ... εἴτε  ...& of ... of  ...

κυάνεος & raven-zwart

ἀπο-στίλβω & helder schijnen 

ἔθειρα & haar

ξανθός & goudgeel 

ἄρα & immers, natuurlij

γε & wel zeer, tenminste, dan toch 

συνοικέω & samenwonen, samenzijn 

πολιός & grijs