AP.5.20


ΟΝΕΣΤΟΥ


Οὔτε με παρθενικῆς τέρπει γάμος οὔτε γεραιῆς· 

  τὴν μὲν ἐποικτείρω, τὴν δὲ καταιδέομαι.

εἴη μήτ’ ὄμφαξ μήτ’ ἀσταφίς, ἡ δὲ πέπειρος

  ἐς Κύπριδος θαλάμους ὥρια καλλοσύνη. 


τέρπω& plezier geven 

ἐποικτείρω & beklagen, medelijden hebben met

καταιδέομαι & zich schamen voor 

εἴη & εἰμί: pres opt act 3rd sg

ὄμφαξ & onrijpe druif 

ἀστᾰφίς & rozijn 

πέπειρος & rijp 

ὥριος & seizoens-

καλλοσύνη& schoonheid