AP.5.16


ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ


Μήνη χρυσόκερως, δέρκῃ τάδε, καὶ πυριλαμπεῖς 

  ἀστέρες, οὓς κόλποις Ὠκεανὸς δέχεται,

ὥς με μόνον προλιποῦσα μυρόπνοος ᾤχετ’ Ἀρίστη,

  ἑκταίην δ’ εὑρεῖν τὴν μάγον οὐ δύναμαι.

ἀλλ’ ἔμπης αὐτὴν ζητήσομεν· ἠν ἐπιπέμψω 

  Κύπριδος ἰχνευτὰς ἀργυρέους σκύλακας.


μηνη & maan

χρυσόκερως & met gouden hoorns  

δερκομαι & helder zien 

λαμπω & glanzen, schijnen

δεχομαι & ontvangen, aannemen  

προλειπω &achterlaten, verlaten 

μυρο-πνους & naar zalfolie ruikend 

οἰχομαι &weggaan

ἑκταιην &op de zesde dag

ἐμπας & toch, in ieder geval

ζωγρεω & levend pakken 

ζητεω & zoeken  

σκυλαξ & jonge hond 

ἰχνευης & spoorzoeker, jager