οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων ὁμοίως ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται. 

Thucydides, Hist. I  20, 1

Want wat ze van hun voorouders horen nemen de mensen in het gemeen klakkeloosvan elkaar aan.
τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ μάλιστα ἕπεται.


Thucydides, Hist I  42, 2

Want het profijt volgt het meest in die situatie waarin iemand het minst fouten maakt