Το δε ζητειν πανταχου το χρησιμον ἡκιστα ἁρμοττει
τοις μεγαλοψυχοις και τοις ἐλευτεριοις.


Het past edele en vrije mensen helemaal niet
om altijd het strikt nuttige na te streven.

Aristoteles
Politeia 1338ab