Fresco Polyphemus Galatea MAN Naples 27687
dippus-13